Polityka prywatności
Data ostatniej modyfikacji:
Lipiec  2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki my: Molecular Worldwide sp. z o.o. (Molecular, my) wykorzystujemy dane osobowe zbierane za pomocą strony internetowej molecularcreative.pl (Strona). W szczególności w Polityce prywatności opisane zostały rodzaje danych, które pozyskujemy za pośrednictwem Strony, jak również podmioty, którym możemy je udostępniać oraz przysługujące prawa związane z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Opisujemy także, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących wykorzystywania Twoich danych osobowych.  

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze Strony, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

   

Aby przejść do wybranej sekcji, należy kliknąć jeden z poniższych odnośników:  

 • Kim jesteśmy?  
 • Dane, które pozyskujemy, cel ich wykorzystania i podstawa prawna   
 • Udostępnianie danych osobowych  
 • Przekazywanie danych  
 • Jakie prawa Ci przysługują?  
 • Cookies  
 • Odnośniki do innych stron internetowych  
 • Aktualizacje Polityki prywatności  
 • Jak się z nami skontaktować?  

   

Kim jesteśmy? 

Molecular jest administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą Strony.   

Tym samym, Molecular jest odpowiedzialne za przedstawienie informacji dot. przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz dbanie o spełnienie zasad ochrony danych osobowych wskazanych w RODO, jak również za realizację praw przysługujących na podstawie RODO osobom, których dane są przetwarzane.  Molecular jest także odpowiedzialne za zgłoszenie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz jest odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie danych osobowych.  

Dane, które pozyskujemy, cel ich wykorzystania i podstawa prawna 

W związku z prowadzeniem Strony wykorzystujemy Twoje dane osobowe w opisanych poniżej celach:  

 • Korzystanie ze Strony 

W tym celu przetwarzamy Twoje dane takie jak: dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie, adres IP, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz urządzenia.  

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z Regulaminem.  

 • Prowadzenie statystyk, poprawa komfortu korzystania ze Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony 

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies.  

Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Banerze Cookies.. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane wcześniej ustawienia na Banerze Cookies dostępnym na każdej stronie w lewym dolnym rogu ekranu..   

Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok.  

   

 • Rekrutacja 

Twoje dane osobowe zawarte w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Molecular. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji:  

 • na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy, gdyby powtórzenie rekrutacji okazało się konieczne;  
 • na inne, podobne stanowiska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy.  

W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Tobą a Molecular, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 • Informowanie o usługach i ostatnich projektach
  W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. 
  Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Banerze Cookies.. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane wcześniej ustawienia na Banerze Cookies dostępnym na każdej stronie w lewym dolnym rogu ekranu .   

Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok.  

 • Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania 

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, a także dane dotyczące korzystania ze Strony, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.  

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.  

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.  

 • Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń 

W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące korzystania ze Strony, innych usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.  

Podstawa prawna jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.  

Udostępnianie danych osobowych 

Udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:  

 • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych  
 • gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności:  
 • kancelariom prawnym.  

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie i w naszym imieniu:  

 • dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji, w tym narzędzi do analizy ruchu na stronie.  

Z dostawcami usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe zawieramy umowy, na mocy których podlegają oni naszym poleceniom.  

   

Przekazywanie danych 

Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe w obrębie EOG. Będziemy je także przekazywać do innych miejsc, w których działają firmy świadczące usługi na naszą rzecz, np. dostawcy hostingu i systemów informatycznych w USA. Niektóre miejsca nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w EOG. Przy przekazywaniu Twoich danych osobowych do takich miejsc dopilnujemy, aby spełnione były wszystkie wynikające z RODO wymogi w tym zakresie. Zapewniamy, że z podmiotami mającymi siedzibę poza EOG (w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach) zawarte zostaną standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dodatkowe informacje na temat przekazywania Twoich danych poza EOG.  

Jakie prawa Ci przysługują? 

Masz prawo do żądania:  

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas   
 • kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy  
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe   
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:  
 • wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych  
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane  
 • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny  
 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem  
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:  
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych  
 • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych  
 • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń  
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.  

Masz również prawo:  

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw   
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Molecular, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego  
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem  
 • w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji poniżej Jak się z nami skontaktować? 

   

Odnośniki do innych stron internetowych 

Dla Twojej wygody i w celach informacyjnych na naszej Stronie możemy zamieszczać odnośniki do innych stron internetowych. Inne strony internetowe, do których zamieszczamy odnośniki, zazwyczaj publikują własne polityki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w przypadku odwiedzania takich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na innych stronach internetowych, za same strony ani za praktyki prowadzących je podmiotów dotyczące prywatności.  

 

Cookies 

Informacje gromadzone przez nas za pomocą cookies obejmują: adres IP, właściwości przeglądarki, właściwości urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, przekierowujący adres URL, informacje o aktywności na naszej Stronie oraz daty i godziny wizyt na Stronie. Pliki „cookie” to pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer lub inne połączone z Internetem urządzenie użytkownika, które umożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika lub zachowanie informacji o jej ustawieniach.  

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.  

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:  

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,  
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej  

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:  

 • własne – ustawiane przez serwery internetowe naszej Strony,  
 • osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasza Strona.  

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:  

 • Optymalizacja korzystania ze Strony (cookies niezbędne) 

Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania ze Strony, w tym w celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji Polityki, wykorzystywaniu plików cookies). Używamy plików cookies, aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego. Pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać ze Strony.  

   

 • Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies) 

Używamy plików cookies podmiotów trzecich (Google Analytics) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Strony lub jej części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane)  

Do plików cookies mają dostęp:  

 1. Molecular Worldwide Sp z o,o   
 1. Google Analytics mierzący ruch internetowy  

Na wykorzystanie analitycznych cookies  wyrażasz  zgodę poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Banerze Cookies. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane wcześniej ustawienia na Banerze Cookies dostępnym na każdej stronie w lewym dolnym rogu ekranu..  

 

Aktualizacje Polityki prywatności 

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.  

Jak się z nami skontaktować? 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną:  

lub pisemnie na adres:  

 • Molecular Worldwide sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531 Warszawa