Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Data ostatniej modyfikacji:
Lipiec  2023 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach korzystania ze strony internetowej MOLECULARCREATIVE.pl / oraz http://press.molecularcreative.pl/ (dalej łącznie jako „Serwis”). 

Administratorem Serwisu jest Molecular Worldwide Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c, 01-531 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125186, NIP 526-02-15-071, REGON 010599822 („Administrator”).  

Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest dokonywanie czynności niezgodnych z prawem lub Regulaminem, w tym takich, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby do niego dostęp bądź stanowiły naruszenie praw Administratora lub osób trzecich.   

Materiały dostępne w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a prawami własności intelektualnej w stosunku do nich dysponuje Administrator bądź inne podmioty. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wykorzystywanie materiałów dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody uprawnionych jest zabronione.  

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było w pełni bezpieczne dla użytkowników, niemniej Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, m.in. ze względu na możliwość przejęcia kontroli nad stronami internetowymi przez osoby nieuprawnione, co może powodować zakłócenia w ich funkcjonowaniu.  

KORZYSTANIE Z SERWISU 

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest wykorzystanie przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari w aktualnie najnowszej wersji) oraz komputera bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu.  

W Serwisie świadczona jest usługa dostępu do jego zawartości, w tym do treści, tekstów i multimediów. W Serwisie dostępnym pod adresem http:// press.molecularcreative.pl/ dostępna jest również możliwość zapisu na newsletter Administratora.   

Dostęp do Serwisu i świadczonej za jego pomocą usługi jest nieodpłatny.  

Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez użytkownika korzystania z Serwisu.  

Administrator informuje, że ze względu na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Serwisu za zgodą użytkownika, użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie tej usługi, na mocy art. 38 pkt 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik może jednak w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej w ramach Serwisu, a umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca dostępu do Serwisu ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony, z chwilą opuszczenia Serwisu przez użytkownika.    

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresemhttp://press.molecularcreative.pl/ w tym zakresu i celów przetwarzania tych danych są opisane w Polityce prywatności Serwisu  

W Serwisie dostępnym pod adresem http://press.molecularcreative.pl  stosowane są tzw. pliki cookies. Informacje na temat ich stosowania można znaleźć w Polityce prywatności Serwisu  

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem MOLECULARCREATIVE.pl, w tym zakresu i celów przetwarzania tych danych są opisane w Polityce prywatności Serwisu. 

W Serwisie dostępnym pod adresem MOLECULARCREATIVE.pl stosowane są tzw. pliki cookies. Informacje na temat ich stosowania można znaleźć w Polityce prywatności Serwisu. 

 

REKLAMACJE 

   

Pytania lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać Administratorowi pocztą elektroniczną na adres info@molecularww.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika.  

W celu pozasądowego rozwiązywania sporów użytkownicy będący konsumentami mają prawo skorzystać z unijnej platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W działalności Serwisu mogą występować przerwy, np. konserwacyjne, podczas których nie można z niego korzystać. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informować użytkowników poprzez dostępne środki, np. poprzez umieszczanie komunikatów.    

Korzystanie z Serwisu podlega przepisom prawa polskiego, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.  

Regulamin jest udostępniony w Serwisie.  

Z ważnych przyczyn, zwłaszcza w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu albo zmian przepisów prawa, Regulamin może ulegać zmianom. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych użytkowników. Administrator publikuje nową treść Regulaminu w Serwisie.